Energoaudits

 

1. Kas ietilpst enerģētiskā apsekošanā?

 • kompleksa vai izvēles energoresursu apsekošana;
 • termogrāfiska ēku un būvju norobežojošo konstrukciju, elektroiekārtu, tehnoloģiskā aprīkojuma apsekošana;
 • rekomendāciju izstrāde, lai paaugstinātu enerģētiskā aprīkojuma darba efektivitāti un samazinātu izmaksas;
 • uzņēmuma energopatēriņa izvērtēšana; uzņēmuma enerģētiskās pases izstrāde un saskaņošana visās instancēs;
 • energozuduma, degvielas patēriņa un krājumu normatīvu izveidošana, normatīvu saskaņošana regulējošās iestādēs;
 • projekta vadība (energomenedžments) visos energoprojekta posmos, izmantojot mūsdienīgās datorsistēmas;

2. Uzņēmuma energoaudita pamatetapi:

a) informācijas ievākšana;

b) degvielas un enerģijas plūsmu izpēte objektā kopumā un tā atsevišķās daļās;

c) energoresursu izmantošanas efektivitātes izpēte;

d) padziļināts atsevišķu tehnoloģisko procesu vai enerģijas lietotāju energoaudits;

e) energoaudita rezultātu apkopošana.


3. Kāds rezultāts sagaidāms pēc energoaudita?

Pēc uzņēmuma energoaudita noslēgšanas tiek sagatavota tehniska atskaite -enerģētiskā pase. Tajā tiek ietverta šāda informācija:

 • uzņēmuma energoresursu raksturojums;
 • energoaprīkojuma sastāvs un tehniskās īpašības;
 • energoaprīkojuma apsekojumā izmantoto metožu apraksts;
 • esošo ražošanas resursu apraksts, enerģijas lietošanas grafiks;
 • uzņēmuma esošo tehnoloģisko shēmu analīze energozuduma kontekstā;
 • energoresursu ekonomijas rekomendācijas;
 • paredzamais projekta ieviešanas efektivitātes novērtējums un tāme;
 • energoaprīkojuma un energozuduma darbības raksturojums pirms un pēc projekta ieviešanas atsauces uz normatīviem aktiem u.c dokumentāciju, kas tika izmantota
  energoaudita veikšanai.

Visi energoauditori it sertificēti, drīkst strādāt ar nepieciešamo aprīkojumu, kā arī izgājuši apmācības programmā “energoaudits”. Uzkrātā pieredze un pieejamās mūsdienīgās laboratorijas ļauj mūsu uzņēmumam realizēt ļoti sarežģītus un apjomīgus projektus energoaudita jomā.

 

Copyright © 2010 SIA "Eco evolution". All rights reserved.